-1
archive,paged,tax-portfolio_category,term-02-landschap,term-522,paged-2,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Archive

HUALONG YELLOW RIVER SLOW TRAFFIC LANDSCAPE DESIGN

Hualong is located in the upper stream of Yellow River, where is famous for good water quality and mountainous landscape along the riverfront. Hualong Tourist Route is a slow traffic system along the Yellow River which is mainly composed of bike paths, walking trails and other ancillary facilities. The slow traffic system can not only improve the accessibility and connectivity of the riverfront area, but also serve as a platform to showcase the magnificence of Yellow River, the rural landscape, and natural and cultural attractions along the route. The system enhances the attractiveness of Hualong as a tourist destination and promotes Qunke as “Upstream Yellow River Pearl Tourism Belt” to become an important development node

Metropolitaan Park Deltapoort Oost-IJsselmonde

Park Deltapoort
Park Deltapoort is een pilot voor de visievorming en realisatie van metropolitane parken in de Zuidvleugel van de Randstad. De beoogde plek voor het landschapspark aan de zuidzijde van de stadsregio Rotterdam is nu nog de achterkant van de stad. Door de verstedelijkingsdruk is het gebied sterk verrommeld, is de leefkwaliteit onder de maat en heeft het gebied geen sterke identiteit.
Planconcept
In de visie voor de inrichting van Park Deltapoort wordt het landschap juist als voorkant ingericht. Het wordt zo beter beschermd tegen verstedelijking en de betrokkenheid van de stedelijke bevolking
met het landschap neemt hierdoor toe. Het planconcept voor dit landschapspark is het ontwikkelen van een parksysteem dat de relatie legt tussen stad, landschap, de rivier en de infrastructuur in het gebied. In de stad worden historische dijken of linten, wijk- en stadsparken en bepaalde stedelijke
voorzieningen verbonden met het Park in het open gebied. Dat geldt ook voor de rivieroevers, die meer tot het openbare gebied gaan behoren en voor de recreatie worden ingericht. De infrastructuur vormt de verbindende schakel in het nieuwe landschapspark.
Basisinrichting
De visie beschrijft twee hoofdopgaven. Als eerste krijgt het gebied een grondige opknapbeurt door het landschap aantrekkelijker, beter bereikbaar en toegankelijk te maken. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de basisinrichting.
Ontwikkelingsrichtingen
Het realiseren van een krachtige identiteit en een recreatief aantrekkelijke invulling is de tweede hoofdopgave. Voor deze invulling zijn zes ontwikkelingsrichtingen bedacht, waarbij de voorkeur van de Stuurgroep Deltapoort uitging naar het Natuurpark en het Waterpark. Voor het Natuurpark wordt het gebied ingericht met gebruiksnatuur. Bij een ontwikkeling richting Waterpark wordt de behoefte aan natuur en natuurrecreatie vooral gecombineerd met de wateropgave.

ANSHUN XIXIU DISTRICT XINGJIANG RIVER UPSTREAM WATER ENVIRONMENT MANAGEMENT

Xingjiang River is the first level branch of Wujiang River. It is the ‘mother river’ of Anshun. The upper stream has an attractive karst landscape. Here is also the home of minority groups, who have special type of building, named Tunpu. However, the river environment has been polluted and canalized/channelized. The nature quality and flood safety need to be improved urgently, because they also impact the local society and economy.
The goal of this project is to comprehensively enhance the safety level related to flood control and improve the river ecology of upstream tributaries of Xingjiang River. The project also aims to stimulate the added value of the area. The proposal does not rely on the traditional single solution approach, like using dikes to only control flooding, proposing development restriction policies to only address ecological recovery or purifying water through specialized facilities.

Instead, we create a multi-level planning strategy. Through eco-friendly interventions, the strategy aims to improve the carrying capacity of the river, the flood storage capacity of both river and control areas and the self-purification capacity of the water bodies. In addition to this, by designing with professional landscape knowledge, we can achieve the improvement of environmental quality. The specific strategies also include returning space to the river, building an eco-gully, eco-green land construction, etc.

QUNKE LANDSCAPE BELT GREENARY

Hualong County was selected as one of the 127 featured towns of China, because of its unique Lamen culture. Besides this, its long history of farming, the magnificent natural landscape of the Yellow River, comfortable climate and abundant folk culture can support the development of the tourism economy.

The center of Qunke New District, where the project will be located, will showcase all of the above-mentioned characters. It will be the landmark of Qunke, the landscape business card for the county and the stage for the local culture history.

The spatial design of the project tries to meet the multiple function requirements for both daily activities and festivals instead of a traditional monotonous axis layout. By using rising wedge-shaped spaces to achieve the transition from lively atmosphere to daily use stage and to achieve the spatial balance between the square and the green land. The function design also reflects on the functions of the surrounded area to meet the multiple usage requirements.

 

 

 

 

Ledu Chaoyang Mountain Park

Het ontwerp benadrukt ecologisch herstel. Locatieomstandigheden, inclusief bodem, water, klimaat, worden gebruikt om dynamische lokale plantengroepen te introducren. Het project helpt HaiDong zijn identiteit te vestigen als een “groene berg, groene vallei en groene stad”. Samen met de verbetering van de bereikbaarheid, connectiviteit, landschappelijke kwaliteit en ecologische waarde, fungeert het park als een belangrijke grens voor het hele bergpark. Het project biedt middelen voor onderwijs, recreatie, vrije tijd en verkenning van de buitenruimte, het zal LeDu’s natuurlijke hulpbronnen en culturele identiteit onder de aandacht brengen.

Eiland veur Lent

In het verlengde van het Ruimte voor de Rivier project wordt het (schier-)eiland bij Lent, langs de Waal bij Nijmegen, ontwikkelt voor wonen, recreatie en natuur. In de visie voor deze besloten prijsvraaginzending wordt voorgesteld het eiland om te vormen tot ‘retraite’; een paradijs voor toekomstige bewoners en recreanten.
Het ontwikkelingsperspectief voor het eiland is een voorbeeld van een geïntegreerde architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke en ecologische aanpak. De ingreep, bestaande uit een schiereiland dat ontstaat als gevolg van de aanleg van een nevengeul en een dijkpark langs de bestaande winterdijk bij Lent, creëert een unieke synergie tussen mens en zijn omgeving, waarin de dynamiek van het waterniveau een belangrijke rol speelt. De rivier en de verschillende waterstanden zijn voelbaar in het plan.
De ingreep biedt plaats aan een nieuwe manier van wonen – in harmonie met de natuur en haar extreme verschijningsvormen. (Recreatie)woningen, bebouwingstypen en openbare ruimte zijn ontworpen om bij verschillende waterstanden een unieke relatie aan te gaan met het water. Het waterniveau in de geul zal in alle vrijheid kunnen stijgen en dalen, waardoor de vorm en afmetingen van het eiland gedurende het jaar dramatisch transformeren. De architectuur en routes in het gebied spelen op creatieve wijze in op dit veranderende waterpeil.
De geul biedt een unieke mogelijkheid om in de directe nabijheid van de drukke Waal veilig te genieten van de riviersfeer. De als cascade ontworpen geul vormt een eldorado voor de kleine watersport, zwemmen, joggen, paardrijden en wandelaars.
De prijsvraaginzending is als kansrijk en haalbaar beoordeeld en biedt goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en uitvoering.

Ruimte voor de Lek, Vianen

In het plan voor Vianen aan de Lek wordt de veiligheidsopgave ingezet om voor Vianen en Nieuwegein de natuur-, recreatie- en belevingswaarden van de rivier te vertserken. Het project Ruimte voor de Lek maakt deel uit van het overkoepelende Ruimte-voor-de- Rivier programma van het Rijk. De opgave op het gebied van veiligheid is het realiseren van tenminste 6 centimeter waterstanddaling bij maatgevend hoogwater (mhw). Tijdens workshops met de partners uit het gebied zijn drie alternatieven met verschillende inrichtingsmogelijkheden ontwikkeld. De maatregelen in het voorkeursalternatief bestaan uit een oevergeul en nevengeulen in de Waalse Waard en de Bossenwaard, het verlagen van de dam naar eiland Hagestein en het verlagen en verplaatsen van zomerkaden. Deze maatregelen zorgen gezamenlijk voor een veel grotere mhw-verlaging dan de gevraagde 6 centimeter. De ‘extra’ centimeters maken het mogelijk om grootschalige natuurontwikkeling in de uiterwaarden te realiseren.
Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De invloed van het getij, de dynamiek van de rivierafvoer en het in de uiterwaarden aanwezige reliëf zorgen voor de ontwikkeling van verschillende natuurdoeltypen. Daarnaast zijn verschillende recreatieve ontwikkelingen in het plan opgenomen: zoals recreatieve ontwikkeling rondom de bestaande steenfabriek op eiland Hagenstein, herstel van de historische haven bij de oude buitenstad van Vianen, uitbreiding van de jachthaven en een uiterwaardenpark met spannende terrasvormige grondlichamen bij Nieuwegein. Het voorkeursalternatief combineert zo optimaal mogelijk de doelstellingen van veiligheid en versterking van de integrale ruimtelijke kwaliteit (natuur en recreatie) met draagvlak voor de gekozen oplossing. De staatsecretaris heeft in augustus 2009 besloten om het voorkeursalternatief verder uit te werken.

Ruimtelijk Kwaliteitskader Deventer uiterwaarden

Ruimte voor de Rivier
In het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier worden bij Deventer twee nevengeulen langs de IJssel gegraven. Ruimte voor de Rivier heeft een dubbele doelstelling: verhogen van de waterveiligheid en ver-beteren van de ruimtelijke kwaliteit. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) vormt een uitgangspunt voor de planstudie en het projectontwerp en het kwaliteitskader voor de inrichtingsplannen die moeten worden opgesteld.
Het planconcept voor de nieuwe inrichting van de Deventer uiterwaarden, het uiterwaardenpark, is een symbiose van het landgoedconcept en het rivierenlandschap. Hiervoor is een streefbeeld ontwikkeld. De doelstellingen en ontwerpprincipes voor het definieren van het RKK zijn enerzijds gerelateerd aan de PKB (lees: budgetten). Anderzijds zijn er kansen gesignaleerd die niet door de PKB kunnen worden gefinancierd. Beide categorieën zijn van elkaar onderscheiden door een indeling in basiskwaliteit (PKB) en extra kwaliteit (andere budgetten/ initiatieven). Het ruimtelijke kwaliteitskader is samengevat in tabellen waarin per functie is aangeven wat de doelstellingen zijn, welke ontwerpprincipes kunnen worden gehanteerd en welke aandachtspunten er zijn bij de vertaling naar het ontwerp en de inrichting.
Koploperproject De Worp
Eén van de twee nevengeulen is gepland in het cultuurhistorisch waardevolle uiterwaardpark het Worpplantsoen, één van de oudste parken in ons land. Het ‘H2Otelier’ De Worp had ten doel mogelijkheden te onderzoeken om de wateropgave te verbinden met de cultuurhistorische kwaliteit. Het resultaat is dat betrokkenen de maatregel bij De Worp zijn gaan zien als kans voor behoud en vernieuwing van cultuurhistorische kwaliteiten en voor het toevoegen van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten.

Xinachuan river ecological comprehensive management project

Het Xinachuan River Park in Duoba, gesitueerd in de Qinghai Provincie in China is een uitgebreid stedelijk rivierbeheerproject. Het project integreert ecologische overstromingsbescherming en vernieuwing en verbetering van stadslandschappen. Met een oppervlakte van 54ha en een rivier van ongeveer 2 km door het nieuwe stadscentrum, brengt het project overstromingsbeheer, rivierecologie en ruimtelijke kwaliteit in balans. Het project biedt een actieve openbare rivieroever om het nieuwe stadsbeeld van Duoba te presenteren en formuleert ook een systematische landschapsstructuur met de Huangshui-rivier.

Qunke Yellow River Park Landscape Design

Het project bevindt zich in het nieuwe district Qunke met de gele rivier langs de zuidkant. Het totale ontwerpgebied is 17,2 ha en het oorspronkelijke ontwerp voor de sleutel ‘Central Valley’ is 7,3 ha. Het ontwerp respecteert de bestaande functies van het gebied en weerspiegelt de lokale cultuur. Door de vloeiende vorm van de oppervlakte te benadrukken zorgt het ontwerp voor landschapsdiversiteit. Het project toont de unieke kwaliteit van de lokale identiteit door een locatie te bieden voor evenementen met de lokale cultuur en ambachten. Door de dynamische buitenomgeving en recreatieve programma’s te creëren, creëert het project ook een aantrekkelijke indentiteit voor toerisme in het QunKe-district. Op basis van de kenmerken van het ontwerpgebied zijn er drie verschillende valleien; ‘Oogstvallei’, ‘Centrale vallei’ en ‘Recreatieve vallei’. Een ononderbroken boulevard aan de rivier met een prachtig uitzicht verbindt de valleien met elkaar.
Qunke Welcome Square is een belangrijk kenmerk van het Qunke-landschap aan de rivier.
Het ontwerp weerspiegelt de landtypologieën van de regio: hoogvlakte, terras, vallei, helling en de Gele Rivier. Het Plan lokaliseert openbare ruimte en faciliteiten met betrekking tot de originele topografie en de aardse balans. Het ontwerp integreert ook d.m.v. lokale culturele elementen zoals het Hui-minderheidsvolk, de Hualong Lamian-industrie en de Gele Rivier-cultuur. De hoogtepunten van het ontwerp zijn het Hualong-waterplein, het gele-rivierplein, het amandelboom-plein en de speeltuin aan het water.