-1
archive,paged,tax-portfolio_category,term-02-landschap,term-522,paged-3,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Archive

Haidong Hetanzhai Wetland Park Detailed Construction Design

Op basis van het ecologische masterplan van Haidong levert het landschapsontwerp met een sleutelgebied een concrete visie op Ping’an West en het wetland in Ping’an-Oost. Het wetland-ontwerp behelst de veiligheid van rivieren, watertekorten en waterkwaliteit op beide locaties. Het projectproces bestond uit het bestuderen van de waterconditie van de Huangshui-rivier, de bestaande aanplantingen en het karakter van de stedelijke infrastructuur en type constructies. De voorgestelde strategieën definiëren de uiterwaarden op basis van de 50-jaar lang geldende overstromingsveiligheidsnorm en gebruiken aanvullende ecologische dijken en rivieroeverbeschermingen. Het project behoudt de natuurlijke vormen van de rivier en regelt wetland, visvijvers, landbouwgrond en landelijke parken in de uiterwaarden. Het project vermindert sedimentatie en produceert schoon water voor landbouwirrigatie door het inbrengen van een schoon watersysteem. Daarnaast voorziet het project in een doorlopende fietsroute om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Poorten van Midden-Delfland

Op 2 november 2007 organiseerde DN Urbland, in opdracht van de gemeente Midden-Delfland, de workshop ‘de Poorten van Midden-Delfland’. Met de workshopresultaten werd een concreet
vervolg gegeven aan het concept poorten uit de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025. De poort is een concept waarmee de relatie tussen landschap en omliggende steden versterkt wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat recreatie(routes) en informatievoorziening over het gebied worden verbeterd.
In Midden-Delfland wordt een netwerk van zeven poorten voorgesteld, die zich kenmerken door ‘eenheid in verscheidenheid’. In een poort kan de identiteit van de locatie door middel van een thema tot uiting worden gebracht. De resultaten van de workshop werden uitgewerkt tot een tentoonstelling, die werd geëxposeerd in Op Hodenpijl te Schipluiden tijdens het symposium over de ontwikkeling van de poorten. Daarnaast is een inspiratievolle informatiefolder geschreven met kaders voor de ontwikkeling van poorten in de diverse gemeentes voor initiatiefnemers.

Masterplan Cattenbroekerplas

Het masterplan voor de Cattenbroekerplas combineert zandwinning met een aantrekkelijke inrichting voor recreatie en natuur. Het eindontwerp voor deze zandwinplas is gebaseerd op de landschappelijke onderlegger. De functionele invulling is bepaald op basis van de mogelijke betekenis van de plas voor de regio.
Programma
Naast gratis toegankelijke water- en oeverrecreatie biedt het plan ruimte voor de ontwikkeling van commerciële in- en outdoor activiteiten, zoals horeca en wellness. Een bijzonder gebouw aan de zuidoever van de plas vormt het hart van deze activiteiten.
Kostenbewust ontwerp
Uitgangspunt is het beperken van de inrichting- en beheerslasten. In het ontwerp zijn verschillende strategieën ingezet om kosten te besparen zoals het beperken van verhardingen, het vermijden van (dure) autobruggen en eenvoudig vormgegeven en goed beheerbare eenheden; gras, oevers, water en grondlichamen. Om inkomsten te kunnen genereren is rekening gehouden met eisen vanuit een commerciële exploitatie. Daartoe is het principe van compartimentering toegepast.
Landschappelijk raamwerk
In de zone tussen de Oude Rijn en de plas is een landschappelijk raamwerk voorgesteld. Dit vernieuwde landschap biedt mogelijkheden voor een mix van landelijke functies als: landbouw, natuur, waterbeheer en extensieve recreatie. Daarnaast vormt het landschappelijke raamwerk een ruimtelijk kader voor het op termijn ontwikkelen van (dunne) stedenbouw tussen de kernen Woerden en Harmelen.

Duoba Central Park Landscape Design

Het Central Park is de eerste fase, een baanbrekend project voor de Duoba River Park-projecten. Gelegen in het kruispunt van twee rivieren: de Huangshui en de Xinachuan-rivier in het nieuwe stadscentrum, is het het centrale stadspark in Duoba. Geconcentreerd op op ‘Natuur, Cultuur, Mensen’, zal het ontwerp dienen als een ‘woonkamer’ voor de stad Duoba. Hoewel het gebied de genius loci tot uitdrukking brengt, is deze gerangschikt op basis van het bestaande natuurlijke karakter, het omliggende landgebruik en toekomstige programma’s. Als centraal park voor het bestuurlijke en het commerciële district zal het project geschikte parkruimte bieden voor stedelijke evenementen en intensief gebruik. Op wijkniveau zullen verschillende speeltuinen en natuurlijke recreatieruimten bewoners van diverse generaties dienen. Naast de Huangshui-rivier, de Xinachuan-rivier en de bestaande kanalen fungeren verschillende voorgestelde meren en wetlands als belangrijke attracties. De organische padvorm verbindt het park en de omliggende wijken met diverse servicefaciliteiten, zoals een plein, een toeristisch centrum, een boulevard langs de rivier, een tuin en een waterrijk gebied. Samen met de levendige stedelijke atmosfeer, zal het centrale park een harmonieuze openbare site zijn en stimuleren voor stedelijke en milieukwaliteit.

Duoba Huangshui River Park Landscape Concept Plan

Met het thema ‘Huangshui Wetland, Urban Oasis’, realiseert  dit project de strategie voor een uitgebreid rivierpark in Duoba. Het project combineert de kenmerken van de regionale ecologische gordel, eco-beveiligingsbufferzone, lokale cultuurhistorische en vrijetijdszone en stedelijke façade voor Duoba New Town. De planningsstrategieën richten zich op het herstellen van rivierecologie door het creëren van diverse rivierhabitats en een natuurlijk rivierlandschap en het verbeteren van de veiligheid voor overstromingen met het concept ‘Ruimte voor rivier’ door gebruik te maken van meer ecologische en flexibele overstromingsbescherming in plaats van betonnen dijken. De strategieën benadrukken de unieke lokale kenmerken van plateauklimaat, landvorm en culturele diversiteit om een sterke lokale culturele identiteit te vormen. Het project verbetert stedelijke en landelijke ruimtelijke kwaliteit door reorganisatie van de openbare ruimte, rivierfronten en milieuvriendelijke systemen voor langzaam verkeer. Het Duoba River Park Plan draagt bij aan de langetermijnontwikkeling van de nieuwe stad in het rivierlandschap en de geïntegreerde stedelijke omgeving.

Duingeest, Monster

De binnenduinrand bij Monster kent een lange geschiedenis van menselijk ingrijpen. Met name de huidige kassencomplexen lijken in niets meer op een natuurlijk duingebied. Door het verdwijnen van kassen komt er ruimte vrij voor woningbouw. Het door NL Urban Solutions ontwikkelde stedenbouwkundige plan is een pleidooi om de stedelijke invulling te combineren met landschapherstel en –ontwikkeling als antwoord op het verlies van de landschappelijke kwaliteit. Na een 1e selectieronde (31 inzendingen) is de visie verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan waarin het gewenste programma wordt gecombineerd met de aanleg van een binnenduinrandbos. Het plan won de ontwerp- en ontwikkelcompetitie.
Als eerste wordt het reliëf teruggebracht in de vorm van een serie duinruggen. Dit biedt de ondergrond voor een binnenduinrandbos bestaande uit circa 300 volwassen bomen die in de privétuinen worden aangeplant. Auto’s kunnen door het reliëf deels onder de woningen geparkeerd worden, waardoor het luwe karakter van het binnenduin ook in deze ‘verstedelijkte’ situatie betekenis krijgt. De woningen gaan op deze manier op in het binnenduinrandgebied. De woningen hebben een informele positionering, langs een kronkelende verkeersontsluiting.
Onderdeel van het prijswinnende plan is een visie op de architectuur, verknoopt met de stedenbouwkundige visie, gericht op het informele en natuurlijke karakter van het gebied. Voor het ontwerp van de huizen en appartementencomplexen zijn vier verschillende bureaus ingeschakeld. Duingeest biedt de toekomstige bewoners een grote keuzevrijheid aan woningtypes, indeling en materiaalkeuze. De duinenclave vormt een aangename luxe leefomgeving met veel water en groen. De makers van het plan hopen dat ‘In de geest van Duingeest’ een stimulans zal betekenen voor het verdere herstel en de ontwikkeling van de binnenduinrand tussen Monster en Hoek van Holland.

Haidong Huangshui River Basin Ecological Landscape Concept Master Plan

Het project geeft een innovatieve richting en methodologie aan voor de ecologische stadsontwikkeling in Haidong. Om Haidong te bouwen als de ‘groene vallei’ in de regio Huangshui River, stelt het project meerdere strategieën voor met het concept ‘groene rivier’, ‘groene berg’ en ‘groene stad’. De strategie zal de ecologische toestand van de Huangshui-rivier herstellen, de stedelijke ruimtelijke kwaliteit verbeteren en de economische ontwikkeling stimuleren. Het project kent zeven hoofduitdagingen: regionaal ecologisch systeemherstel, overstromingen en rivierecologie, droogte en waterwinning, bodemerosie, zandbezinking en modderglij preventie, stadsfietsroute-implementatie als langzaam verkeerssysteem en recreatief gebruik in een stedelijk landschap. Het project biedt specifieke strategieën voor elke uitdaging en levert een uitgebreide visie op het ecologische veiligheidsnet van Haidong. Het raster bestaat uit een rivier ecologische gordel, Noord-Zuid berg ecologische bufferzone, ecologische overgangszone aan de rand van de berg en een stedelijk groen infrastructuurnetwerk. Daarnaast verkent het project praktische interventies gericht op mogelijke uitdagingen en biedt beleidskaders.

Keenenburg III

De opgave

De locatie voor het project Keenenburg III ligt aan de noordoostrand van Schipluiden. Het gebied grenst direct aan de Gaag, waarlangs ook de Dorpsstraat en de kern van Schipluiden zijn gelegen. Ten zuiden van de locatie ligt de wijk Keenenburg, die grotendeels gedurende de jaren ‘80 en ‘90 is ontwikkeld.
NL Urban Solutions heeft voor deze locatie een stedenbouwkundig plan ontwikkeld waarin het nieuwe gemeentehuis en woningbouw een plaats krijgen. Om de kwaliteit van dit project te waarborgen en als toetsingskader voor welstandsbeoordeling is aanvullend op het stedenbouwkundige plan een beeldkwaliteitplan gemaakt.
Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundige plan is opgedeeld in twee delen. Op het noordelijke deel van de locatie zal het gemeentehuis gebouwd worden. Op het zuidelijke deel van de locatie zullen ca 20 nieuwe woningen worden geplaatst. De deelgebieden zijn gescheiden door een ruime groenzone om het gemeenstad tehuis voldoende ruimte te geven voor een zelfstandige positionering langs de Gaag. De boomgaard die op de locatie van het woongebied aanwezig is, zal in het plan worden opgenomen. De relatie tussen de bouwlocatie en de Gaag en de ontmoeting met het landschap zijn belangrijke elementen in het stedenbouwkundige plan.
Beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit van het gemeentehuis wordt in samenwerking met de architect van het ontwerp, parallel aan de ontwikkeling van het ontwerp ontwikkeld. Het gebouw heeft een zelfstandige positionering en wijkt qua korrelgrootte, rooilijn, materiaal en orientatie af van de bestaande bebouwing. Belangrijke onderwerpen zijn het rieten dak dat zich als een deken over het gebouw vouwt, de opdeling van het gebouw in schijven als referentie naar het slagenlandschap en vernieuwende architectuur.
De korrelgrootte en typologie van de woningen sluiten aan op de omgeving. De woningen worden qua architectuur als een geheel vormgegeven.

Markermeer – IJmeer

De inrichtingsvisie Lely’s Water is één van de bouwstenen voor de Toekomstagenda Markermeer en IJmeer, een van de projecten uit het Urgentie Programma Randstad, dat het kabinet in de
zomer van 2007 heeft gelanceerd. Lely’s water is opgezet als een samenhangend pakket van maatregelen voor het Markermeer-IJmeer dat meerdere doelen tegelijk dient. De meest in het
oog springende ingreep is het creëren van een archipel van natuureilanden tussen de Oostvaardersplassen en de polder Zeevang boven Edam. De nieuwe natuur in de vorm van eilanden, platen en water vormt een ecologische verbinding van 10.000 ha nieuwe natuur vanaf de Veluwe tot Noord Holland. Bijkomend effect van de natuureilanden is dat, door de functie van golfbreker, hiermee de noodzaak van dijkverhoging en verzwaring aan de Noord Hollandse kust sterk wordt verkleind. De bereikbaarheid van de Amsterdamse regio wordt verbeterd door de A30 tussen Ede en Barneveld door te trekken naar Almere.
De weg gaat via een tunnelbak onder de nieuwe natuurarchipel door en wordt boven Purmerend aangesloten op de A7. Voor de recreatie bieden de eilanden aantrekkelijke anker- en aanlegplaatsen, wat de attractiviteit van het Markermeer voor recreatievaart sterk zal doen toenemen.
Aanvullend worden de randen het Markermeer en IJmeer voorzien van natuurvriendelijke vooroevers en wordt een natuurlijk peilbeheer ingesteld (’s zomers laag en ’s winters hoog); voorwaarden voor de groei van vriendelijker ogende en ecologisch interessante rietoevers.
Het slib in het Markermeer is een grote hinderpaal om het Markermeer in ecologische zin gezond te maken. Naast de aanleg van rieteilanden en oevers, wordt een strategie voorgesteld, waarbij het slib kan bezinken in diepe zandwinputten in het Markermeer en nieuwe aanvoer wordt voorkomen door bescherming van de kust met vooroevers.

Herstel buitenplaats Op Hodenpijl

Volgens de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 moeten ‘poorten’ de verbinding tussen het landschap en de omliggende steden versterken. DN Urbland werkt het concept ‘Poorten van Midden-Delfland’ uit, met als case de poort Op Hodenpijl. In een ontwerpstudie is een voorstel gedaan voor het herstel van de voormalige buitenplaats Op Hodenpijl, waarin het informatiecentrum van de Vereniging Midden-Delfland gevestigd zal worden.

Historische buitenplaats

De planopzet voor het nieuwe informatiecentrum is gebaseerd op de historische buitenplaats. De hoofdontsluiting komt evenals de oorspronkelijke situatie van 1712 aan de zuidkant van de buitenplaats. De boomgaard en de moestuin zijn andere onderdelen van de oude buitenplaats die worden hersteld.

Informele inrichting
Bij de inrichting van de binnenplaats van Op Hodenpijl wordt gestreefd naar samenhang tussen materiaalgebruik en detaillering. Uitgangspunt is het realiseren van een informele en authentieke sfeer. In de voormalige schuren worden diverse functies opgenomen van het informatiecentrum waaronder een tentoonstellingsruimte en verenigingskantoor.

Poort van Midden Delfland
De buitenplaats De Hodenpijl heeft een sterke relatie met de tegenoverliggende kerk Op Hodenpijl. Het ensemble van gebouwen (de Kerk, de Pastorie en de Herdershof) en de tuin is recent gerestaureerd en heeft nu een functie van Stilte en Cultureel Centrum. Samen met de herstelde buitenplaats vormt het gehele ensemble straks een belangrijke en recreatieve ‘poort’ in Midden-Delfland.