-1
archive,tax-portfolio_category,term-07-eu-projecten,term-520,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Archive

Landtuin Weipoort, recreatief transferium

Het planconcept voor dit recreatieve transferium gaat uit van het combineren van recreatief programma en landschapsontwikkeling. De locatie maakt gebruik van een goede ontsluiting via weg en spoor, een hollands lintdorp, recreatieve netwerken en de kwaliteit van het open veenweidegebied.
Het plan is illustratief voor een ruimtelijke ontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde en het nemen van verantwoorde investeringen in het buitengebied. Het plan laat zien dat recreatieve transferia in een landschappelijke setting kunnen bijdragen aan aantrekkelijke stad-land verbindingen en overgangen. De locatiekeuze is ook ingegeven door mogelijkheden om te komen tot een goede financiële basis door potentiële partners te onderscheiden die bereid zijn om vanuit hun belang mee te denken, te investeren en/of te beheren.
Het plan is vorm gegeven als een landschappelijke voortuin, ‘landtuin’, tussen het nabij gelegen bedrijventerrein en het Groene Hart. De landtuin biedt de mogelijkheid
om het slecht ingerichte bedrijventerrein te voorzien van een kwaliteitsimpuls en de landschappelijke inpassing structureel te verbeteren. Beide elementen profiteren van elkaar. Het bedrijventerrein en in het bijzonder Heineken, profiteren mee van de nieuwe landschappelijke inrichting en de gebruiksmogelijkheden van het transferium, zoals houden van bedrijfspresentaties. De meerwaarden voor de landtuin en het transferium laten zich uitbetalen in bijdragen in de investering en de exploitatie. Agrariërs en lokale middenstanders profiteren van de nieuwe inrichting door uitbreiding van het recreatieve en toeristische verkeer en realiseren van nieuwe voorzieningen als boerderijwinkels.
Een boscomplex vormt de setting voor een landschappelijk ensemble met moestuinen, boomgaarden, dierenweiden en een speelpark. Hoogtepunt is een multifunctioneel gebouw dat gebruik maakt van de aanwezigheid van een voormalige veenrivier en het magnifieke uitzicht op het Groene Hart.

Metropolitaan Park Deltapoort Oost-IJsselmonde

Park Deltapoort
Park Deltapoort is een pilot voor de visievorming en realisatie van metropolitane parken in de Zuidvleugel van de Randstad. De beoogde plek voor het landschapspark aan de zuidzijde van de stadsregio Rotterdam is nu nog de achterkant van de stad. Door de verstedelijkingsdruk is het gebied sterk verrommeld, is de leefkwaliteit onder de maat en heeft het gebied geen sterke identiteit.
Planconcept
In de visie voor de inrichting van Park Deltapoort wordt het landschap juist als voorkant ingericht. Het wordt zo beter beschermd tegen verstedelijking en de betrokkenheid van de stedelijke bevolking
met het landschap neemt hierdoor toe. Het planconcept voor dit landschapspark is het ontwikkelen van een parksysteem dat de relatie legt tussen stad, landschap, de rivier en de infrastructuur in het gebied. In de stad worden historische dijken of linten, wijk- en stadsparken en bepaalde stedelijke
voorzieningen verbonden met het Park in het open gebied. Dat geldt ook voor de rivieroevers, die meer tot het openbare gebied gaan behoren en voor de recreatie worden ingericht. De infrastructuur vormt de verbindende schakel in het nieuwe landschapspark.
Basisinrichting
De visie beschrijft twee hoofdopgaven. Als eerste krijgt het gebied een grondige opknapbeurt door het landschap aantrekkelijker, beter bereikbaar en toegankelijk te maken. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de basisinrichting.
Ontwikkelingsrichtingen
Het realiseren van een krachtige identiteit en een recreatief aantrekkelijke invulling is de tweede hoofdopgave. Voor deze invulling zijn zes ontwikkelingsrichtingen bedacht, waarbij de voorkeur van de Stuurgroep Deltapoort uitging naar het Natuurpark en het Waterpark. Voor het Natuurpark wordt het gebied ingericht met gebruiksnatuur. Bij een ontwikkeling richting Waterpark wordt de behoefte aan natuur en natuurrecreatie vooral gecombineerd met de wateropgave.

Eiland veur Lent

In het verlengde van het Ruimte voor de Rivier project wordt het (schier-)eiland bij Lent, langs de Waal bij Nijmegen, ontwikkelt voor wonen, recreatie en natuur. In de visie voor deze besloten prijsvraaginzending wordt voorgesteld het eiland om te vormen tot ‘retraite’; een paradijs voor toekomstige bewoners en recreanten.
Het ontwikkelingsperspectief voor het eiland is een voorbeeld van een geïntegreerde architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke en ecologische aanpak. De ingreep, bestaande uit een schiereiland dat ontstaat als gevolg van de aanleg van een nevengeul en een dijkpark langs de bestaande winterdijk bij Lent, creëert een unieke synergie tussen mens en zijn omgeving, waarin de dynamiek van het waterniveau een belangrijke rol speelt. De rivier en de verschillende waterstanden zijn voelbaar in het plan.
De ingreep biedt plaats aan een nieuwe manier van wonen – in harmonie met de natuur en haar extreme verschijningsvormen. (Recreatie)woningen, bebouwingstypen en openbare ruimte zijn ontworpen om bij verschillende waterstanden een unieke relatie aan te gaan met het water. Het waterniveau in de geul zal in alle vrijheid kunnen stijgen en dalen, waardoor de vorm en afmetingen van het eiland gedurende het jaar dramatisch transformeren. De architectuur en routes in het gebied spelen op creatieve wijze in op dit veranderende waterpeil.
De geul biedt een unieke mogelijkheid om in de directe nabijheid van de drukke Waal veilig te genieten van de riviersfeer. De als cascade ontworpen geul vormt een eldorado voor de kleine watersport, zwemmen, joggen, paardrijden en wandelaars.
De prijsvraaginzending is als kansrijk en haalbaar beoordeeld en biedt goede mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en uitvoering.

Ruimte voor de Lek, Vianen

In het plan voor Vianen aan de Lek wordt de veiligheidsopgave ingezet om voor Vianen en Nieuwegein de natuur-, recreatie- en belevingswaarden van de rivier te vertserken. Het project Ruimte voor de Lek maakt deel uit van het overkoepelende Ruimte-voor-de- Rivier programma van het Rijk. De opgave op het gebied van veiligheid is het realiseren van tenminste 6 centimeter waterstanddaling bij maatgevend hoogwater (mhw). Tijdens workshops met de partners uit het gebied zijn drie alternatieven met verschillende inrichtingsmogelijkheden ontwikkeld. De maatregelen in het voorkeursalternatief bestaan uit een oevergeul en nevengeulen in de Waalse Waard en de Bossenwaard, het verlagen van de dam naar eiland Hagestein en het verlagen en verplaatsen van zomerkaden. Deze maatregelen zorgen gezamenlijk voor een veel grotere mhw-verlaging dan de gevraagde 6 centimeter. De ‘extra’ centimeters maken het mogelijk om grootschalige natuurontwikkeling in de uiterwaarden te realiseren.
Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De invloed van het getij, de dynamiek van de rivierafvoer en het in de uiterwaarden aanwezige reliëf zorgen voor de ontwikkeling van verschillende natuurdoeltypen. Daarnaast zijn verschillende recreatieve ontwikkelingen in het plan opgenomen: zoals recreatieve ontwikkeling rondom de bestaande steenfabriek op eiland Hagenstein, herstel van de historische haven bij de oude buitenstad van Vianen, uitbreiding van de jachthaven en een uiterwaardenpark met spannende terrasvormige grondlichamen bij Nieuwegein. Het voorkeursalternatief combineert zo optimaal mogelijk de doelstellingen van veiligheid en versterking van de integrale ruimtelijke kwaliteit (natuur en recreatie) met draagvlak voor de gekozen oplossing. De staatsecretaris heeft in augustus 2009 besloten om het voorkeursalternatief verder uit te werken.

Ruimtelijk Kwaliteitskader Deventer uiterwaarden

Ruimte voor de Rivier
In het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier worden bij Deventer twee nevengeulen langs de IJssel gegraven. Ruimte voor de Rivier heeft een dubbele doelstelling: verhogen van de waterveiligheid en ver-beteren van de ruimtelijke kwaliteit. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) vormt een uitgangspunt voor de planstudie en het projectontwerp en het kwaliteitskader voor de inrichtingsplannen die moeten worden opgesteld.
Het planconcept voor de nieuwe inrichting van de Deventer uiterwaarden, het uiterwaardenpark, is een symbiose van het landgoedconcept en het rivierenlandschap. Hiervoor is een streefbeeld ontwikkeld. De doelstellingen en ontwerpprincipes voor het definieren van het RKK zijn enerzijds gerelateerd aan de PKB (lees: budgetten). Anderzijds zijn er kansen gesignaleerd die niet door de PKB kunnen worden gefinancierd. Beide categorieën zijn van elkaar onderscheiden door een indeling in basiskwaliteit (PKB) en extra kwaliteit (andere budgetten/ initiatieven). Het ruimtelijke kwaliteitskader is samengevat in tabellen waarin per functie is aangeven wat de doelstellingen zijn, welke ontwerpprincipes kunnen worden gehanteerd en welke aandachtspunten er zijn bij de vertaling naar het ontwerp en de inrichting.
Koploperproject De Worp
Eén van de twee nevengeulen is gepland in het cultuurhistorisch waardevolle uiterwaardpark het Worpplantsoen, één van de oudste parken in ons land. Het ‘H2Otelier’ De Worp had ten doel mogelijkheden te onderzoeken om de wateropgave te verbinden met de cultuurhistorische kwaliteit. Het resultaat is dat betrokkenen de maatregel bij De Worp zijn gaan zien als kans voor behoud en vernieuwing van cultuurhistorische kwaliteiten en voor het toevoegen van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten.

Buizengat Oost, Vlaardingen

Het voormalige industrieterrein Buizengat Oost wordt omgevormd tot een groen-stedelijk woonmilieu voor de middenklasse en het hogere marktsegment.
Groen woonpark
Uitgangspunt voor dit stedenbouwkundige project is het creëren van een groen woonpark. Het woonpark concept is gecombineerd met de kans die de sanering van het terrein bood om enkele collectieve, ondergrondse parkeeraccommodaties te realiseren. Dit resulteert in een autovrije, groene en ruime omgeving met directe en voetganger vriendelijke verbindingen met de naast gelegen historische stadsparken ’t Hof en het Oranjepark en het voormalige Havenkanaal.
Woonterpen
In het nieuwe woonpark worden de woningen geplaatst op terpen. Hierdoor wordt een vanzelfsprekend en duidelijk onderscheid gemaakt in privé domein en openbaar gebied. Smalle wegen en slingerende paden met een parkachtig karakter geven toegang tot de woningen. Op die manier krijgt het woongebied een bijzonder karakter, een eigen identiteit en sluit het naadloos aan op de naast gelegen stadsparken.
Commons
Als uitvloeisel van het woonparkconcept heeft de traditionele opzet van woningen met een tuin plaats gemaakt voor wonen aan groen ingerichte openbare ruimten. De woningen grenzen met terrassen en stadstuinen aan zogenaamde commons. In deze tussen de woonblokken gelegen groenstroken zijn speelmogelijkheden en informele buurtplekken opgenomen.

Hoornse Zoom

Het plangebied voor het nieuwe woongebied Hoornse Zoom betreft een voormalig veiling- en bedrijventerrein. De locatie ligt binnen het bestaand stedelijk gebied tussen Delft en Den Hoorn en vormt een logische aansluiting op de bestaande woongebieden en voorzieningen.
Uitgangspunten voor het stedenbouwkundige plan waren: ruimte bieden voor grondgebonden woningen en appartementen met een dichtheid van 40 woningen/ha, creëren van een woonmilieu met een eigen identiteit en een hoge verblijfskwaliteit, in samenhang met de ruimtelijke en historische context.
Het planconcept voor de Hoornse Zoom combineert de groene, landelijke sfeer van het tuindorp met het zelfstandige karakter van de tuinstad. Het is onderscheidend door de heldere hoofdstructuur en de grote interne samenhang.
Er is een woonmilieu gecreëerd met de karakteristieke architectuur in jaren ’30 stijl. Dit type woonmilieus bewijst steeds haar grote waarde en sluit aan bij de hedendaagse woonwensen.
Een bijzonder planaspect is de geïntegreerde oplossing voor parkeren en bebouwing waardoor het openbare middengebied autoluw kon worden. Daarbij biedt deze oplossing ruimte voor een ecologische zone aan de zuidrand. In het gebied is 11% wateroppervlak gerealiseerd dat als één structuur door het plangebied loopt. De
groen- en waterstructuur vormen een integrale kwaliteit in het plan. Een bestaande Stoomoliemolen, die refereert aan de voormalige functie van het gebied, is getransformeerd tot woningen en vormt een markante entree naar het woongebied.

Greater Helsinki Vision 2050

In de regiovisie voor Helsinki en omgeving wordt ingezet op de sterke kwaliteiten van het gebied: kust, landschap en bereikbaarheid. Voor de inzending is de lagenbenadering toegepast.
De belangrijkste raamwerken; landschap, infrastructuur en programma, vormen de kaders voor de metropool Helsinki en regio. De invullingen en uitwerkingen op het gebied van wonen en sociaal culturele voorzieningen worden overgelaten aan de gemeenten binnen een nieuw regionaal samenwerkingverband. Toolkits voor wonen, landschap, economie in combinatie met infrastructuur, sociaal culturele diversiteit en ontmoetingsplaatsen (third places), bieden gemeenten handvatten voor de aanpak en mogelijke oplossingen op lokaal niveau.

Poorten van Midden-Delfland

Op 2 november 2007 organiseerde DN Urbland, in opdracht van de gemeente Midden-Delfland, de workshop ‘de Poorten van Midden-Delfland’. Met de workshopresultaten werd een concreet
vervolg gegeven aan het concept poorten uit de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025. De poort is een concept waarmee de relatie tussen landschap en omliggende steden versterkt wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat recreatie(routes) en informatievoorziening over het gebied worden verbeterd.
In Midden-Delfland wordt een netwerk van zeven poorten voorgesteld, die zich kenmerken door ‘eenheid in verscheidenheid’. In een poort kan de identiteit van de locatie door middel van een thema tot uiting worden gebracht. De resultaten van de workshop werden uitgewerkt tot een tentoonstelling, die werd geëxposeerd in Op Hodenpijl te Schipluiden tijdens het symposium over de ontwikkeling van de poorten. Daarnaast is een inspiratievolle informatiefolder geschreven met kaders voor de ontwikkeling van poorten in de diverse gemeentes voor initiatiefnemers.

Masterplan Cattenbroekerplas

Het masterplan voor de Cattenbroekerplas combineert zandwinning met een aantrekkelijke inrichting voor recreatie en natuur. Het eindontwerp voor deze zandwinplas is gebaseerd op de landschappelijke onderlegger. De functionele invulling is bepaald op basis van de mogelijke betekenis van de plas voor de regio.
Programma
Naast gratis toegankelijke water- en oeverrecreatie biedt het plan ruimte voor de ontwikkeling van commerciële in- en outdoor activiteiten, zoals horeca en wellness. Een bijzonder gebouw aan de zuidoever van de plas vormt het hart van deze activiteiten.
Kostenbewust ontwerp
Uitgangspunt is het beperken van de inrichting- en beheerslasten. In het ontwerp zijn verschillende strategieën ingezet om kosten te besparen zoals het beperken van verhardingen, het vermijden van (dure) autobruggen en eenvoudig vormgegeven en goed beheerbare eenheden; gras, oevers, water en grondlichamen. Om inkomsten te kunnen genereren is rekening gehouden met eisen vanuit een commerciële exploitatie. Daartoe is het principe van compartimentering toegepast.
Landschappelijk raamwerk
In de zone tussen de Oude Rijn en de plas is een landschappelijk raamwerk voorgesteld. Dit vernieuwde landschap biedt mogelijkheden voor een mix van landelijke functies als: landbouw, natuur, waterbeheer en extensieve recreatie. Daarnaast vormt het landschappelijke raamwerk een ruimtelijk kader voor het op termijn ontwikkelen van (dunne) stedenbouw tussen de kernen Woerden en Harmelen.