-1
archive,paged,tax-portfolio_category,term-07-eu-projecten,term-520,paged-2,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Archive

Blauwe Randstad

De Blauwe Randstad is een idee voor de toekomst van de Hollandse Deltametropool. Het idee behelst het ontwikkelen van een landschappelijke structuur om de verstedelijking in de Randstad te sturen en vorm te geven. Het door DN Urbland ontwikkelde voorstel gaat uit van een nieuw verstedelijkingsmodel bestaande uit een noord- en zuidvleugel, en een middenzone. Hierdoor ontstaan twee landschappelijke kamers die worden heringericht tot plassengebieden. Water bij de stad voorziet in de grote behoefte aan waterberging in de Randstad, het versterkt de natuurfunctie en er ontstaan interessante milieus voor nieuwe vormen van substedelijk wonen, water- en oeverrecreatie en voor natte natuur.

Duingeest, Monster

De binnenduinrand bij Monster kent een lange geschiedenis van menselijk ingrijpen. Met name de huidige kassencomplexen lijken in niets meer op een natuurlijk duingebied. Door het verdwijnen van kassen komt er ruimte vrij voor woningbouw. Het door NL Urban Solutions ontwikkelde stedenbouwkundige plan is een pleidooi om de stedelijke invulling te combineren met landschapherstel en –ontwikkeling als antwoord op het verlies van de landschappelijke kwaliteit. Na een 1e selectieronde (31 inzendingen) is de visie verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan waarin het gewenste programma wordt gecombineerd met de aanleg van een binnenduinrandbos. Het plan won de ontwerp- en ontwikkelcompetitie.
Als eerste wordt het reliëf teruggebracht in de vorm van een serie duinruggen. Dit biedt de ondergrond voor een binnenduinrandbos bestaande uit circa 300 volwassen bomen die in de privétuinen worden aangeplant. Auto’s kunnen door het reliëf deels onder de woningen geparkeerd worden, waardoor het luwe karakter van het binnenduin ook in deze ‘verstedelijkte’ situatie betekenis krijgt. De woningen gaan op deze manier op in het binnenduinrandgebied. De woningen hebben een informele positionering, langs een kronkelende verkeersontsluiting.
Onderdeel van het prijswinnende plan is een visie op de architectuur, verknoopt met de stedenbouwkundige visie, gericht op het informele en natuurlijke karakter van het gebied. Voor het ontwerp van de huizen en appartementencomplexen zijn vier verschillende bureaus ingeschakeld. Duingeest biedt de toekomstige bewoners een grote keuzevrijheid aan woningtypes, indeling en materiaalkeuze. De duinenclave vormt een aangename luxe leefomgeving met veel water en groen. De makers van het plan hopen dat ‘In de geest van Duingeest’ een stimulans zal betekenen voor het verdere herstel en de ontwikkeling van de binnenduinrand tussen Monster en Hoek van Holland.

Keenenburg III

De opgave

De locatie voor het project Keenenburg III ligt aan de noordoostrand van Schipluiden. Het gebied grenst direct aan de Gaag, waarlangs ook de Dorpsstraat en de kern van Schipluiden zijn gelegen. Ten zuiden van de locatie ligt de wijk Keenenburg, die grotendeels gedurende de jaren ‘80 en ‘90 is ontwikkeld.
NL Urban Solutions heeft voor deze locatie een stedenbouwkundig plan ontwikkeld waarin het nieuwe gemeentehuis en woningbouw een plaats krijgen. Om de kwaliteit van dit project te waarborgen en als toetsingskader voor welstandsbeoordeling is aanvullend op het stedenbouwkundige plan een beeldkwaliteitplan gemaakt.
Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundige plan is opgedeeld in twee delen. Op het noordelijke deel van de locatie zal het gemeentehuis gebouwd worden. Op het zuidelijke deel van de locatie zullen ca 20 nieuwe woningen worden geplaatst. De deelgebieden zijn gescheiden door een ruime groenzone om het gemeenstad tehuis voldoende ruimte te geven voor een zelfstandige positionering langs de Gaag. De boomgaard die op de locatie van het woongebied aanwezig is, zal in het plan worden opgenomen. De relatie tussen de bouwlocatie en de Gaag en de ontmoeting met het landschap zijn belangrijke elementen in het stedenbouwkundige plan.
Beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit van het gemeentehuis wordt in samenwerking met de architect van het ontwerp, parallel aan de ontwikkeling van het ontwerp ontwikkeld. Het gebouw heeft een zelfstandige positionering en wijkt qua korrelgrootte, rooilijn, materiaal en orientatie af van de bestaande bebouwing. Belangrijke onderwerpen zijn het rieten dak dat zich als een deken over het gebouw vouwt, de opdeling van het gebouw in schijven als referentie naar het slagenlandschap en vernieuwende architectuur.
De korrelgrootte en typologie van de woningen sluiten aan op de omgeving. De woningen worden qua architectuur als een geheel vormgegeven.

Markermeer – IJmeer

De inrichtingsvisie Lely’s Water is één van de bouwstenen voor de Toekomstagenda Markermeer en IJmeer, een van de projecten uit het Urgentie Programma Randstad, dat het kabinet in de
zomer van 2007 heeft gelanceerd. Lely’s water is opgezet als een samenhangend pakket van maatregelen voor het Markermeer-IJmeer dat meerdere doelen tegelijk dient. De meest in het
oog springende ingreep is het creëren van een archipel van natuureilanden tussen de Oostvaardersplassen en de polder Zeevang boven Edam. De nieuwe natuur in de vorm van eilanden, platen en water vormt een ecologische verbinding van 10.000 ha nieuwe natuur vanaf de Veluwe tot Noord Holland. Bijkomend effect van de natuureilanden is dat, door de functie van golfbreker, hiermee de noodzaak van dijkverhoging en verzwaring aan de Noord Hollandse kust sterk wordt verkleind. De bereikbaarheid van de Amsterdamse regio wordt verbeterd door de A30 tussen Ede en Barneveld door te trekken naar Almere.
De weg gaat via een tunnelbak onder de nieuwe natuurarchipel door en wordt boven Purmerend aangesloten op de A7. Voor de recreatie bieden de eilanden aantrekkelijke anker- en aanlegplaatsen, wat de attractiviteit van het Markermeer voor recreatievaart sterk zal doen toenemen.
Aanvullend worden de randen het Markermeer en IJmeer voorzien van natuurvriendelijke vooroevers en wordt een natuurlijk peilbeheer ingesteld (’s zomers laag en ’s winters hoog); voorwaarden voor de groei van vriendelijker ogende en ecologisch interessante rietoevers.
Het slib in het Markermeer is een grote hinderpaal om het Markermeer in ecologische zin gezond te maken. Naast de aanleg van rieteilanden en oevers, wordt een strategie voorgesteld, waarbij het slib kan bezinken in diepe zandwinputten in het Markermeer en nieuwe aanvoer wordt voorkomen door bescherming van de kust met vooroevers.

Regiovisie Voorne naar Voren Voorne-Putten

Het eiland Voorne is als voorbeeld gebruikt voor het uitvoeren van een creatief experiment. Vraagpunten die wij onszelf stelden zijn:
1) kunnen ontwikkelingen in de glastuinbouw en de huidige bouwopgave die in de regio als bedreiging worden gezien, worden omgebogen tot kans voor landschapsontwikkeling?
2) zijn de afzonderlijke gemeenten bereid om een gezamenlijke inrichtingstrategie uit te zetten voor Voorne?
De inzending geeft antwoord op de eerste vraag. Voor de tweede vraag verplaatsten wij ons naar de regio zelf. In dialoog met gemeenten en andere belanghebbenden zetten wij ons in om
draagvlak te genereren voor een regionale inrichtingstrategie.

Herstel buitenplaats Op Hodenpijl

Volgens de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 moeten ‘poorten’ de verbinding tussen het landschap en de omliggende steden versterken. DN Urbland werkt het concept ‘Poorten van Midden-Delfland’ uit, met als case de poort Op Hodenpijl. In een ontwerpstudie is een voorstel gedaan voor het herstel van de voormalige buitenplaats Op Hodenpijl, waarin het informatiecentrum van de Vereniging Midden-Delfland gevestigd zal worden.

Historische buitenplaats

De planopzet voor het nieuwe informatiecentrum is gebaseerd op de historische buitenplaats. De hoofdontsluiting komt evenals de oorspronkelijke situatie van 1712 aan de zuidkant van de buitenplaats. De boomgaard en de moestuin zijn andere onderdelen van de oude buitenplaats die worden hersteld.

Informele inrichting
Bij de inrichting van de binnenplaats van Op Hodenpijl wordt gestreefd naar samenhang tussen materiaalgebruik en detaillering. Uitgangspunt is het realiseren van een informele en authentieke sfeer. In de voormalige schuren worden diverse functies opgenomen van het informatiecentrum waaronder een tentoonstellingsruimte en verenigingskantoor.

Poort van Midden Delfland
De buitenplaats De Hodenpijl heeft een sterke relatie met de tegenoverliggende kerk Op Hodenpijl. Het ensemble van gebouwen (de Kerk, de Pastorie en de Herdershof) en de tuin is recent gerestaureerd en heeft nu een functie van Stilte en Cultureel Centrum. Samen met de herstelde buitenplaats vormt het gehele ensemble straks een belangrijke en recreatieve ‘poort’ in Midden-Delfland.

Structuurvisie en Boulevard Hämeenlinna Finland

Lange termijn visie

De uitgestrektheid van de landschappelijke ruimte en de wooncultuur van vrije kavels leiden in Finland tot een uitholling en leegloop van stedelijke centra. Om die trends te keren is in deze ontwikkelingsvisie voor de stad Hämeenlinna een, voor Finland, nieuw beleid van stedelijke concentratie en vernieuwing geïntroduceerd.
Landschappelijke kwaliteiten, nieuwe woontypologieën en infrastructuur worden ingezet om het centrum te revitaliseren, stedelijke en suburbane woonmilieus te realiseren, en de openbare
ruimte in en om de stad vorm te geven.

Nieuwe kwaliteiten

Bijzonder is de gecombineerde strategie van stadsontwerp, herinrichting van de openbare ruimte en landschapsontwikkeling in de visie voor Hämeenlinna.
Een centraal gelegen merensysteem biedt aanknopingspunten om het stadsfront naar het water toe te brengen, bedrijfsterreinen te saneren en recreatieve ontwikkelingen in gang te zetten.

Ruim Baan voor de Pleinen, Deventer

Doel van deze beleidsvisie was het creëren van een overkoepelend plankader voor de herinrichting van de afzonderlijke pleinen en openbare ruimten in de historische binnenstad van Deventer. Op de achtergrond speelde de wens om de stadseconomie een impuls te geven.
Integrale aanpak
De pleinenvisie biedt een toekomstperspectief voor de samenhang in en ontwikkeling van de pleinen als dragers van de openbare ruimte. In de visie wordt een lans gebroken voor een integrale en ontwikkelingsgerichte aanpak van de historische binnenstad door: pleinen autovrij te maken, bebouwing, programma, pleinen en binnenhoven op elkaar te betrekken, het voetgangersgebied uit te breiden, functies toe te voegen en de pleininrichting te verbeteren.
Behoud en ontwikkeling
Aanwezige of verdwenen cultuurhistorische waarden van deze goed geconserveerde historische rivierstad zijn als inspiratiebron gebruikt. Door interpretaties van historische pleinvormen, verwijzingen naar vroegere functies, gebouwen en elementen wordt de cultuurgeschiedenis vernieuwd. Tegelijkertijd biedt de visie aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de pleinen tot vitale functionele elementen in de binnenstad, met betekenis voor het actuele stedelijke leven.
Planproces
De visie is tot stand gekomen in samenspraak met belangengroepen, bewoners en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente in de binnenstad, verenigd onder de vlag van de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement.
De pleinenvisie is gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Gebiedsvisie Tinte, Westvoorne

Parallel aan de sanering van het verspreide glas in de nabijgelegen binnenduinrand is het gebied Tinte in de gemeente Westvoorne aangewezen als glasintensiveringsgebied. NL Urban Solutions ontwikkelde een gebiedsvisie voor Tinte, die inzet op het vormgeven van een vernieuwd landschap waarin het aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreëren.
Om zo veel mogelijk te kunnen rekenen op draagvlak van de betrokken grondgebruikers, bewoners en andere belanghebbenden is een interactief planproces ingericht waarin betrokkenen hun bijdrage konden leveren. Via deze weg is stapsgewijze toegewerkt naar het eindresultaat: de gebiedsvisie.
In de visie wordt het historische en nog aanwezige patroon van dijken, wegen en waterlopen ingericht als landschappelijk raamwerk. Een robuuste landschappelijke structuur die een groen-blauwe contramal vormt voor de gebruiksruimten in het gebied: glastuinbouw, bewoning en andere functies.
De in de visie opgenomen uitgangspunten voor de vertaling naar het bestemmingsplan beschrijven hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Binnen die kaders is een grote mate van flexibiliteit mogelijk. Door middel van een set van eenvoudige spelregels voor de ordening van het grondgebruik, in het bijzonder het glas, en voor de inrichting van de landschappelijke
kwaliteitszone, worden ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit gegarandeerd.
NL Urban Solutions verzorgde het proces (de workshops), het ontwerp en het aansturen en integreren van de input van ondersteunende bureaus (duurzaamheid en haalbaarheid). Het proces kenmerkte zich door een integraal en interactief karakter waarbij gelijktijdig is gerekend en getekend.