-1
archive,paged,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,paged-3,post-type-paged-3,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Archive

Buizengat Oost, Vlaardingen

Het voormalige industrieterrein Buizengat Oost wordt omgevormd tot een groen-stedelijk woonmilieu voor de middenklasse en het hogere marktsegment.
Groen woonpark
Uitgangspunt voor dit stedenbouwkundige project is het creëren van een groen woonpark. Het woonpark concept is gecombineerd met de kans die de sanering van het terrein bood om enkele collectieve, ondergrondse parkeeraccommodaties te realiseren. Dit resulteert in een autovrije, groene en ruime omgeving met directe en voetganger vriendelijke verbindingen met de naast gelegen historische stadsparken ’t Hof en het Oranjepark en het voormalige Havenkanaal.
Woonterpen
In het nieuwe woonpark worden de woningen geplaatst op terpen. Hierdoor wordt een vanzelfsprekend en duidelijk onderscheid gemaakt in privé domein en openbaar gebied. Smalle wegen en slingerende paden met een parkachtig karakter geven toegang tot de woningen. Op die manier krijgt het woongebied een bijzonder karakter, een eigen identiteit en sluit het naadloos aan op de naast gelegen stadsparken.
Commons
Als uitvloeisel van het woonparkconcept heeft de traditionele opzet van woningen met een tuin plaats gemaakt voor wonen aan groen ingerichte openbare ruimten. De woningen grenzen met terrassen en stadstuinen aan zogenaamde commons. In deze tussen de woonblokken gelegen groenstroken zijn speelmogelijkheden en informele buurtplekken opgenomen.

Hoornse Zoom

Het plangebied voor het nieuwe woongebied Hoornse Zoom betreft een voormalig veiling- en bedrijventerrein. De locatie ligt binnen het bestaand stedelijk gebied tussen Delft en Den Hoorn en vormt een logische aansluiting op de bestaande woongebieden en voorzieningen.
Uitgangspunten voor het stedenbouwkundige plan waren: ruimte bieden voor grondgebonden woningen en appartementen met een dichtheid van 40 woningen/ha, creëren van een woonmilieu met een eigen identiteit en een hoge verblijfskwaliteit, in samenhang met de ruimtelijke en historische context.
Het planconcept voor de Hoornse Zoom combineert de groene, landelijke sfeer van het tuindorp met het zelfstandige karakter van de tuinstad. Het is onderscheidend door de heldere hoofdstructuur en de grote interne samenhang.
Er is een woonmilieu gecreëerd met de karakteristieke architectuur in jaren ’30 stijl. Dit type woonmilieus bewijst steeds haar grote waarde en sluit aan bij de hedendaagse woonwensen.
Een bijzonder planaspect is de geïntegreerde oplossing voor parkeren en bebouwing waardoor het openbare middengebied autoluw kon worden. Daarbij biedt deze oplossing ruimte voor een ecologische zone aan de zuidrand. In het gebied is 11% wateroppervlak gerealiseerd dat als één structuur door het plangebied loopt. De
groen- en waterstructuur vormen een integrale kwaliteit in het plan. Een bestaande Stoomoliemolen, die refereert aan de voormalige functie van het gebied, is getransformeerd tot woningen en vormt een markante entree naar het woongebied.

CHINA FOOD VALLEY MASTER PLAN

China Food Valley is the center of innovation for agricultural food products carrying the ‘China Food Valley’ certification. These products are in high demand with consumers worldwide for their high quality and trusted residue-free nature. The campus area, designed 30 years ago, is now a popular location for world-class companies, many of them originally Chinese, now operating on an international level. China Food Valley is at the core of a network of agro-parks, providing the bulk of China Food Valley’s products. The master plan proposes the development clusters that are sustainable, CO2 neutral, and resource efficient through innovative reuse of materials.

Xinachuan river ecological comprehensive management project

Het Xinachuan River Park in Duoba, gesitueerd in de Qinghai Provincie in China is een uitgebreid stedelijk rivierbeheerproject. Het project integreert ecologische overstromingsbescherming en vernieuwing en verbetering van stadslandschappen. Met een oppervlakte van 54ha en een rivier van ongeveer 2 km door het nieuwe stadscentrum, brengt het project overstromingsbeheer, rivierecologie en ruimtelijke kwaliteit in balans. Het project biedt een actieve openbare rivieroever om het nieuwe stadsbeeld van Duoba te presenteren en formuleert ook een systematische landschapsstructuur met de Huangshui-rivier.

Qunke Yellow River Park Landscape Design

Het project bevindt zich in het nieuwe district Qunke met de gele rivier langs de zuidkant. Het totale ontwerpgebied is 17,2 ha en het oorspronkelijke ontwerp voor de sleutel ‘Central Valley’ is 7,3 ha. Het ontwerp respecteert de bestaande functies van het gebied en weerspiegelt de lokale cultuur. Door de vloeiende vorm van de oppervlakte te benadrukken zorgt het ontwerp voor landschapsdiversiteit. Het project toont de unieke kwaliteit van de lokale identiteit door een locatie te bieden voor evenementen met de lokale cultuur en ambachten. Door de dynamische buitenomgeving en recreatieve programma’s te creëren, creëert het project ook een aantrekkelijke indentiteit voor toerisme in het QunKe-district. Op basis van de kenmerken van het ontwerpgebied zijn er drie verschillende valleien; ‘Oogstvallei’, ‘Centrale vallei’ en ‘Recreatieve vallei’. Een ononderbroken boulevard aan de rivier met een prachtig uitzicht verbindt de valleien met elkaar.
Qunke Welcome Square is een belangrijk kenmerk van het Qunke-landschap aan de rivier.
Het ontwerp weerspiegelt de landtypologieën van de regio: hoogvlakte, terras, vallei, helling en de Gele Rivier. Het Plan lokaliseert openbare ruimte en faciliteiten met betrekking tot de originele topografie en de aardse balans. Het ontwerp integreert ook d.m.v. lokale culturele elementen zoals het Hui-minderheidsvolk, de Hualong Lamian-industrie en de Gele Rivier-cultuur. De hoogtepunten van het ontwerp zijn het Hualong-waterplein, het gele-rivierplein, het amandelboom-plein en de speeltuin aan het water.

Haidong Hetanzhai Wetland Park Detailed Construction Design

Op basis van het ecologische masterplan van Haidong levert het landschapsontwerp met een sleutelgebied een concrete visie op Ping’an West en het wetland in Ping’an-Oost. Het wetland-ontwerp behelst de veiligheid van rivieren, watertekorten en waterkwaliteit op beide locaties. Het projectproces bestond uit het bestuderen van de waterconditie van de Huangshui-rivier, de bestaande aanplantingen en het karakter van de stedelijke infrastructuur en type constructies. De voorgestelde strategieën definiëren de uiterwaarden op basis van de 50-jaar lang geldende overstromingsveiligheidsnorm en gebruiken aanvullende ecologische dijken en rivieroeverbeschermingen. Het project behoudt de natuurlijke vormen van de rivier en regelt wetland, visvijvers, landbouwgrond en landelijke parken in de uiterwaarden. Het project vermindert sedimentatie en produceert schoon water voor landbouwirrigatie door het inbrengen van een schoon watersysteem. Daarnaast voorziet het project in een doorlopende fietsroute om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Greater Helsinki Vision 2050

In de regiovisie voor Helsinki en omgeving wordt ingezet op de sterke kwaliteiten van het gebied: kust, landschap en bereikbaarheid. Voor de inzending is de lagenbenadering toegepast.
De belangrijkste raamwerken; landschap, infrastructuur en programma, vormen de kaders voor de metropool Helsinki en regio. De invullingen en uitwerkingen op het gebied van wonen en sociaal culturele voorzieningen worden overgelaten aan de gemeenten binnen een nieuw regionaal samenwerkingverband. Toolkits voor wonen, landschap, economie in combinatie met infrastructuur, sociaal culturele diversiteit en ontmoetingsplaatsen (third places), bieden gemeenten handvatten voor de aanpak en mogelijke oplossingen op lokaal niveau.

Poorten van Midden-Delfland

Op 2 november 2007 organiseerde DN Urbland, in opdracht van de gemeente Midden-Delfland, de workshop ‘de Poorten van Midden-Delfland’. Met de workshopresultaten werd een concreet
vervolg gegeven aan het concept poorten uit de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025. De poort is een concept waarmee de relatie tussen landschap en omliggende steden versterkt wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat recreatie(routes) en informatievoorziening over het gebied worden verbeterd.
In Midden-Delfland wordt een netwerk van zeven poorten voorgesteld, die zich kenmerken door ‘eenheid in verscheidenheid’. In een poort kan de identiteit van de locatie door middel van een thema tot uiting worden gebracht. De resultaten van de workshop werden uitgewerkt tot een tentoonstelling, die werd geëxposeerd in Op Hodenpijl te Schipluiden tijdens het symposium over de ontwikkeling van de poorten. Daarnaast is een inspiratievolle informatiefolder geschreven met kaders voor de ontwikkeling van poorten in de diverse gemeentes voor initiatiefnemers.

Masterplan Cattenbroekerplas

Het masterplan voor de Cattenbroekerplas combineert zandwinning met een aantrekkelijke inrichting voor recreatie en natuur. Het eindontwerp voor deze zandwinplas is gebaseerd op de landschappelijke onderlegger. De functionele invulling is bepaald op basis van de mogelijke betekenis van de plas voor de regio.
Programma
Naast gratis toegankelijke water- en oeverrecreatie biedt het plan ruimte voor de ontwikkeling van commerciële in- en outdoor activiteiten, zoals horeca en wellness. Een bijzonder gebouw aan de zuidoever van de plas vormt het hart van deze activiteiten.
Kostenbewust ontwerp
Uitgangspunt is het beperken van de inrichting- en beheerslasten. In het ontwerp zijn verschillende strategieën ingezet om kosten te besparen zoals het beperken van verhardingen, het vermijden van (dure) autobruggen en eenvoudig vormgegeven en goed beheerbare eenheden; gras, oevers, water en grondlichamen. Om inkomsten te kunnen genereren is rekening gehouden met eisen vanuit een commerciële exploitatie. Daartoe is het principe van compartimentering toegepast.
Landschappelijk raamwerk
In de zone tussen de Oude Rijn en de plas is een landschappelijk raamwerk voorgesteld. Dit vernieuwde landschap biedt mogelijkheden voor een mix van landelijke functies als: landbouw, natuur, waterbeheer en extensieve recreatie. Daarnaast vormt het landschappelijke raamwerk een ruimtelijk kader voor het op termijn ontwikkelen van (dunne) stedenbouw tussen de kernen Woerden en Harmelen.

Duoba Central Park Landscape Design

Het Central Park is de eerste fase, een baanbrekend project voor de Duoba River Park-projecten. Gelegen in het kruispunt van twee rivieren: de Huangshui en de Xinachuan-rivier in het nieuwe stadscentrum, is het het centrale stadspark in Duoba. Geconcentreerd op op ‘Natuur, Cultuur, Mensen’, zal het ontwerp dienen als een ‘woonkamer’ voor de stad Duoba. Hoewel het gebied de genius loci tot uitdrukking brengt, is deze gerangschikt op basis van het bestaande natuurlijke karakter, het omliggende landgebruik en toekomstige programma’s. Als centraal park voor het bestuurlijke en het commerciële district zal het project geschikte parkruimte bieden voor stedelijke evenementen en intensief gebruik. Op wijkniveau zullen verschillende speeltuinen en natuurlijke recreatieruimten bewoners van diverse generaties dienen. Naast de Huangshui-rivier, de Xinachuan-rivier en de bestaande kanalen fungeren verschillende voorgestelde meren en wetlands als belangrijke attracties. De organische padvorm verbindt het park en de omliggende wijken met diverse servicefaciliteiten, zoals een plein, een toeristisch centrum, een boulevard langs de rivier, een tuin en een waterrijk gebied. Samen met de levendige stedelijke atmosfeer, zal het centrale park een harmonieuze openbare site zijn en stimuleren voor stedelijke en milieukwaliteit.